همسفران عشق عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند. پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی! ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد... انشاالله http://elahelegion.mihanblog.com 2020-01-23T23:09:28+01:00 text/html 2020-01-23T19:24:35+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه استادی سرکار خانم آنی در نمایندگی آکادمی به مناسبت جشن همسفر http://elahelegion.mihanblog.com/post/2015 <span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">کارگاه آموزشی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی آکادمی با استادی سرکار خانم آنی و نگهبانی همسفر علی با دستور جلسه «&nbsp;</span><strong style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">هفته همسفر&nbsp;</strong><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">» با حضور آقای امین دژاکام ( جانشین بنیان کنگره60 و دیده بان جهان بینی ) روز پنجشنبه 26 دی ماه 1398 ساعت 13 برگزار شد.</span> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG-20200117-WA0009.jpg" alt=""></div> text/html 2020-01-23T19:13:56+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه دستور جلسه وادی پنجم و تاثیر آن روی من با استادی دیده بان امور مالی آقای مجید سلامی http://elahelegion.mihanblog.com/post/2014 <span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">چهارمین جلسه از دور چهل و ششم کارگاه‌های خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی همسفر سمیه، نگهبانی موقت همسفر مریم و دبیری موقت همسفر اعظم، با دستور جلسه&nbsp;</span><strong style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">« وادی پنجم و تأثیر آن روی من »</strong><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;با حضور دیده‌بان محترم امور مالی آقای مجید سلامی دوشنبه تاریخ 30 دی‌ماه 1398 ساعت 15 آغاز به کار کرد.</span> <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/36040/1098/jalase301098/1.JPG" alt=""></div> text/html 2020-01-22T08:12:26+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر زهرا. ن برداشت از سی دی پیوند محبت 2:همسفران خانم مریم .خانم زهرا http://elahelegion.mihanblog.com/post/2013 <div><br></div><div align="center"><font size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><img src="http://uupload.ir/files/eqr_untitled.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div align="center"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><font size="4"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">ریشه محبت در معرفت ،شناخت و آگاهی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></b></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2020-01-21T17:52:16+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر فتانه گزارش همسفران عشق .مورخ دوشنبه ۹۸.۱۰.۳۰ باراهنمایی سرکارخانم الهه http://elahelegion.mihanblog.com/post/2012 <div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8385783592/263.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">گزارش لژیون همسفران عشق، در روز دوشنبه در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰، با استادی کمک راهنمای محترم، سرکار خانم الهه و دبیری همسفر خانم ناهید، با دستور جلسه خواست، تغییرات و تفکرات آغاز به کار نمود.</font></b></div></div> text/html 2020-01-21T10:37:40+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر ندا برداشت از سی دی پیوند محبت 2همسفران (خانم آرزو ،خانم سحر،خانم ندا ) http://elahelegion.mihanblog.com/post/2010 <div align="center"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><b style=""><font size="3">به نام قدرت مطلق الله&nbsp; </font><br></b></div><div align="center"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8385676134/260.jpg" alt=""></div><div align="center" style="text-align: right;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><div style="text-align: right;"><b><font size="3">&nbsp;شمشیر&nbsp; چوبی نمیشود به جنگ رفت ا</font></b><b><font size="3">هریمن اعتیاد یک جنگ ظریف و جنگ به اصطلاح مخملی هست باید مسلح بشویم&nbsp; به علم مسلح بشویم به ایمان مصلح بشویم به عشق مصلح بشویم&nbsp; پس بنابر این نمیتوان (کوری عصاکش کور دگر شود )</font></b></div></div> text/html 2020-01-20T07:54:13+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر فاطمه برداشت از سی دی پیوند محبت 2 همسفران (خانم خدیجه.خانم فاطمه) http://elahelegion.mihanblog.com/post/2009 <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8385472426/258.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: start;"><b style=""><font size="2">صراط مستقیم پیشرو ندارد، راه اصلی دست خداست و تنها کسی که به همه چیز آگاهی دارد، حق تعالی است</font></b></span></div> text/html 2020-01-19T17:04:07+01:00 elahelegion.mihanblog.com Hamsafar Somayye برداشت از سی دی پیوند محبت ۲ همسفران خانم منصوره، خانم فاطمه ،خانم ناهید،خانم سمیه http://elahelegion.mihanblog.com/post/2008 <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق الله</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8385471918/256.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">ریشه محبت در معرفت ،شناخت و آگاهی است.</font></b></div> text/html 2020-01-19T06:53:20+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه مصاحبه با دیده بان محترم کنگره 60 آقای احمد حکیمی در نمایندگی کاسپین http://elahelegion.mihanblog.com/post/2007 <p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal;">حضور دیده‌بان کنگره60،</span></strong><span lang="AR-SA">&nbsp;<strong>احمد حکیمی</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal;">&nbsp;در&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA">نمایندگی کاسپین</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><strong><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal;">بهانه‌ای شد تا گفت‌و‌گوی صمیمانه‌ای با ایشان داشته باشیم؛</span></strong></span></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 13pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: normal;"><o:p></o:p></span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong style=""><span lang="AR-SA" style=""><font face="tahoma, geneva, sans-serif" style=""><span style="font-size: 13px;">احمد حکیمی در رابطه با علت ماندگاری‌اش در کنگره اذعان داشت:</span></font><font face="Tahoma, sans-serif" style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 17.3333px;">&nbsp;</span></font></span></strong><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal;">دیده‌بانی مسئولیتی‌ست که من بر عهده دارم اما اصل و اساس کار لطف خداوند، محبت، آموزش و روش&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span dir="LTR" style="font-weight: normal;">DST</span></strong><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal;">&nbsp;است که آقای مهندس به من داده‌اند، این روشی که من با آن به درمان رسیده‌ام و این اعجازی است که من در کنگره مانده‌ام.</span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal;">از شما دعوت می کنیم در ادامه این گزارش همراه ما باشید.</span></strong></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/67661/mosahebeh/aqayeh%20hakimy/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B9%DB%B1%DB%B4.jpg" alt=""></p> text/html 2020-01-18T17:01:30+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر مریم دل نوشته http://elahelegion.mihanblog.com/post/2005 <div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">به نام قدرت مطلق</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8385473176/259.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font size="3">سلام دوستان مریم هستم همسفر محسن</font></b></div><div><b><font size="3">نمیدانم ازکجاشروع کنم. با ناامیدی و منیت زیاد وارد کنگره شدم. فکر می کردم برای مسافرم کنگره می آیم. هرچه می گذشت علاقه ام به کنگره زیاد و زیادتر می شد، اما مسافرم را رها نمیکردم، با هر راهنمایی صحبت می کردم و راه کار میخواستم. باآقای حکیمی، خانم سودابه عزیز، خانم مرجان عزیز و با هر پیشکسوتی. فکر می کردم کسی حرف تازه و یا راه کار جدیدی به من میدهد، ولی غافل از اینکه همه ی مشکلات راخودم برای خودم و مسافرم ایجاد می کردم. متوجه این مشکل می شدم ولی نمی خواستم قبول کنم.</font></b></div> text/html 2020-01-15T12:36:39+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر آرزو گزارش لژیون همسفران عشق در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۳ http://elahelegion.mihanblog.com/post/2004 <div style="text-align: center;"><font size="3" style=""><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style=""><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8385068026/255.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style=""><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" style=""><b>گزارش لژیون همسفران عشق، در روز دوشنبه 98/10/23، با استادی کمک راهنمای محترم، سرکار خانم الهه و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه هفته همسفر و اضافه وزن ۱ راس ساعت مقرر آغاز به کار نمود.</b></font></div> text/html 2020-01-14T10:12:50+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر الهه همسفر راه عشق، روز ت مبارک... http://elahelegion.mihanblog.com/post/2000 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style=""><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style="">به نام قدرت مطلق الله</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8384847450/251.jpg" alt=""></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2">به سان درختی ریخته برگ، که از سوز و سرمای زمستان در خود پیچیده و نگذاشته تا فریادش را دیگران بفهمند، بغض کردی و در گوشه ای نشستی...</font></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> text/html 2020-01-13T08:48:02+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر فاطمه برداشت از سی دی پیوند محبت1 همسفران (.خانم خدیجه.خانم فاطمه) http://elahelegion.mihanblog.com/post/1999 <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8384837634/249.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><b><font size="2">محبت به طور غریزی در همه موجودات وجود دارد و انسانهای خالی از محبت ظرفهای خالی اند.</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div> text/html 2020-01-13T05:46:35+01:00 elahelegion.mihanblog.com Hamsafar Somayye برداشت از سی دی پیوند محبت ۱( همسفران خانم فاطمه ،خانم منصوره ،خانم مریم ،خانم ناهید،خانم الهه،خانم فتانه ،خانم سمیه ) http://elahelegion.mihanblog.com/post/1998 <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">به نام قدرت مطلق الله&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8384723350/248.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است&nbsp;</font></b></div> text/html 2020-01-13T04:26:17+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر ندا برداشت از سی دی پیوند محبت 1همسفران (خانم آرزو ،خانم سحر ،خانم ندا ) http://elahelegion.mihanblog.com/post/1997 <div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><font size="2"><b>به نام قدرت مطلق الله </b><br></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8384722292/247.jpg" alt=""></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center" style="text-align: center;"><span style="text-align: start;"><b><font size="2">اگر پیوند محبت باشد دوستی برقرار است، در غیر این صورت هیچ معنایی ندارد.</font></b></span></div> text/html 2020-01-09T17:55:11+01:00 elahelegion.mihanblog.com همسفر محدثه استادی دیده بان محترم آقای علی خدامی مرتبط با جهان بینی در ورزش http://elahelegion.mihanblog.com/post/1994 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><b style=""><font size="3">به نام قدرت مطلق</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><b style=""><font size="3"><br></font></b></span></div> <span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جلسه دوازدهم&nbsp;از دور سی‌ و دوم کارگاه‌های&nbsp;آموزشی عمومی کنگره&nbsp;60؛&nbsp;نمایندگی کرج به استادی دیده‌بان کنگره 60 مسافر علی خدامی،&nbsp;نگهبانی مسافر عباس&nbsp;و دبیری&nbsp;&nbsp;مسافر ایرج با دستور جلسه&nbsp;(</span><strong style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جهان‌بینی در ورزش و تولد دهمین سال رهایی مسافر محمد</strong><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">) روز پنجشنبه 12 آذرماه</span><span dir="LTR" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;1398&nbsp;</span><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ساعت 17:00 بعدازظهر آغاز به کارکرد و&nbsp;در ادامه این جلسه مراسم تقدیر از ایجنت سابق نمایندگی کرج، مسافر آرش و مراسم بستن پیمان ایجنت جدید باشکوه فراوان برگزار شد</span><span dir="LTR" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">.</span><div><font color="#464646" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font> <div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/33707/98.10.12/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B7%DB%B4%DB%B7%DB%B5%DB%B8.jpg" alt=""></span></div> </div>