همسفران عشق عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند. پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی! ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد... انشاالله tag:http://elahelegion.mihanblog.com 2019-01-23T10:21:36+01:00 mihanblog.com گزارش لژیون روز دوشنبه مورخ 97/11/01با دستور جلسه "سی دی طلب" و" وادی پنجم" 2019-01-22T15:14:37+01:00 2019-01-22T15:14:37+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1479 همسفر زهرا. ن روز دوشنبه مورخ97/11/01 لژیون همسفران عشق با استادی همسفرخانم الهه کمک راهنمای گرامی و دبیری خانم سمیه با دستور جلسه سی دی طلب و دستور جلسه وادی پنجم راس ساعت مقررآغاز به کار نمود. از وادی اول تا وادی چهارم یاد گرفتیم که فکر کنیم ولی در وادی پنجم میگوید دیگر فکر کردن بس است.دیگه الان وقت عمل کردن است وباید قدم برداریم و شروع به حرکت کردن بکنیم .اولین هدفی که داریم این است که به آرامش برسیم وقتی میخواهیم به آرامش برسیم اولین کاری که هرکس باید انجام بدهد.اولین قدم:برگشت ازضد ارزشهاست
روز دوشنبه مورخ97/11/01 لژیون همسفران عشق با استادی همسفرخانم الهه کمک راهنمای گرامی و دبیری خانم سمیه با دستور جلسه سی دی طلب و دستور جلسه وادی پنجم راس ساعت مقررآغاز به کار نمود.



از وادی اول تا وادی چهارم یاد گرفتیم که فکر کنیم ولی در وادی پنجم میگوید دیگر فکر کردن بس است.دیگه الان وقت عمل کردن است وباید قدم برداریم و شروع به حرکت کردن بکنیم .اولین هدفی که داریم این است که به آرامش برسیم وقتی میخواهیم به آرامش برسیم اولین کاری که هرکس باید انجام بدهد.اولین قدم:برگشت ازضد ارزشهاست...


]]>
برداشت از سی دی بازتاب مریم (الف ) 2019-01-21T06:31:12+01:00 2019-01-21T06:31:12+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1475 همسفر مریم ۲ به نام قدرت مطلق اللهتکامل در جمع صورت می گیرد لژیون کارش گروهی است ما در گروه ودر کنار هم بودن به تکامل میرسیم...... به نام قدرت مطلق الله






تکامل در جمع صورت می گیرد لژیون کارش گروهی است ما در گروه ودر کنار هم بودن به تکامل میرسیم...... ]]>
برداشت از سی دی بازتاب 2019-01-20T17:08:18+01:00 2019-01-20T17:08:18+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1474 همسفر مینا به نام قدرت مطلق الله مهمترین الگویی که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم کره زمین و طبیعت است و خود انسان با صور پنهان و آشکاری که دارد یک مدل خیلی کامل است.. به نام قدرت مطلق الله


3



مهمترین الگویی که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم کره زمین و طبیعت است و خود انسان با صور پنهان و آشکاری که دارد یک مدل خیلی کامل است..
]]>
برداشت از سی دی بازتاب 2019-01-20T16:54:40+01:00 2019-01-20T16:54:40+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1473 Hamsafar Somayye به نام قدرت مطلق اللهخداوند در قرآن می فرماید:هیچ انسانی از خود نوری ندارد مگر نوری که از خداوند دریافت کرده باشد‌وقتی نوری از سمت خداوند به من می تابد اگر من در تاریکی باشم آن نور به من می رسد ولی به دلیل وجود لایه های یخی آن نور را برمی گردانم... به نام قدرت مطلق الله

2



خداوند در قرآن می فرماید:هیچ انسانی از خود نوری ندارد مگر نوری که از خداوند دریافت کرده باشد‌وقتی نوری از سمت خداوند به من می تابد اگر من در تاریکی باشم آن نور به من می رسد ولی به دلیل وجود لایه های یخی آن نور را برمی گردانم...
]]>
برداشت از سی دی بازتاب 2019-01-20T07:50:44+01:00 2019-01-20T07:50:44+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1471 همسفر طاهره ۲ به نام قدرت مطلق اللهخداوند می فرماید: هیچ موجودی از خودش نوری ندارد ،مگر آن نوری که خداوند به او می دهد. ما انسانها باید مثل رشته کوه هایی باشیم که اختلاف ارتفاع ندارند و نور و حرارتی که از خورشید می گیرند به یکدیگر انعکاس و بازتاب می کنند.
به نام قدرت مطلق الله


1

خداوند می فرماید: هیچ موجودی از خودش نوری ندارد ،مگر آن نوری که خداوند به او می دهد. ما انسانها باید مثل رشته کوه هایی باشیم که اختلاف ارتفاع ندارند و نور و حرارتی که از خورشید می گیرند به یکدیگر انعکاس و بازتاب می کنند.
]]>
برداشت از سی دی بازتاب همسفر ندا 2019-01-20T06:46:35+01:00 2019-01-20T06:46:35+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1470 همسفر ندا  به نام قدرت مطلق اللهانسان و کره زمین یک مدل کامل هستند.....  به نام قدرت مطلق الله



...


انسان و کره زمین یک مدل کامل هستند.....
]]>
برداشت از سی دی بازتاب همسفر منصوره 2019-01-20T05:12:43+01:00 2019-01-20T05:12:43+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1469 همسفر منصوره به نام قدرت مطلق اللهدو الگویی که میشود از آن استفاده کرد یکی طبیعت است که در آن داریم زندگی می کنیم و دیگری خود انسان است که هر دو نمونه های کاملی هستند تکامل در جمع صورت می گیرد به صورت انفرادی نیست.... به نام قدرت مطلق الله


..


دو الگویی که میشود از آن استفاده کرد یکی طبیعت است که در آن داریم زندگی می کنیم و دیگری خود انسان است که هر دو نمونه های کاملی هستند تکامل در جمع صورت می گیرد به صورت انفرادی نیست....

]]>
برداشت ازسی دی بازتاب توسط همسفرمریم ل 2019-01-19T18:07:05+01:00 2019-01-19T18:07:05+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1468 همسفر مریم  به نام قدرت مطلق اللهنورخورشیدمصداق همان نورالهی است.سرماهم تمثیل تاریکی است که بعضی ازماانسان هادر آن فرورفته ایم.کوه هم تمثیل خودانسان است..اگربه صورت رشته کوه در کنار همدیگر باشیم وازنظرارتفاع تفاوت زیادی باهم نداشته باشیم نورراجذب می کنیم وبه یکدیگرنیزانتقال می دهیم....

 به نام قدرت مطلق الله


.


نورخورشیدمصداق همان نورالهی است.سرماهم تمثیل تاریکی است که بعضی ازماانسان هادر آن فرورفته ایم.کوه هم تمثیل خودانسان است..اگربه صورت رشته کوه در کنار همدیگر باشیم وازنظرارتفاع تفاوت زیادی باهم نداشته باشیم نورراجذب می کنیم وبه یکدیگرنیزانتقال می دهیم....

]]>
برداشت از سی دی بازتاب همسفر فاطمه (ش) و همسفر الهه 2019-01-19T07:19:26+01:00 2019-01-19T07:19:26+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1467 همسفر ندا   برداشت از سی دی یازتاب                                             انسان یک موجود اجتماعی می باشد و در جمع تکامل میابد....   برداشت از سی دی یازتاب

          بازتاب

  







                                 

انسان یک موجود اجتماعی می باشد و در جمع تکامل میابد....
]]>
گزارش لژیون روز دوشنبه مورخ 97/10/24 با دستور جلسه "سی دی زمستان" و" ازدواج" 2019-01-15T18:40:54+01:00 2019-01-15T18:40:54+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1466 همسفر فاطمه روز دوشنبه مورخ97/10/24 لژیون همسفران عشق با استادی همسفر خانم ندا و با دستور جلسه سی دی زمستان و دستور جلسه ازدواج راس ساعت مقررآغاز به کار نمود.یکی دیگر از تاثیراتی که شکر گذاری دارد این است که باعث آرامش می شود و این آرامش باعث به وجود آمدن حس خوب و مثبت در من می شود که همین حس خوب باعث موفقیت من در زندگی می شود. و موفقیت درجایی قرار می گیرد که پر از حس خوب ومثبت باشد پس نیایم شرایط خوبی که قرار است برایمان به وجود بیاید با ناشکری و نا سپاسی و غر زدن ،از به وجود آمدنش جلو گیری ک
روز دوشنبه مورخ97/10/24 لژیون همسفران عشق با استادی همسفر خانم ندا و با دستور جلسه سی دی زمستان و دستور جلسه ازدواج راس ساعت مقررآغاز به کار نمود.













یکی دیگر از تاثیراتی که شکر گذاری دارد این است که باعث آرامش می شود و این آرامش باعث به وجود آمدن حس خوب و مثبت در من می شود که همین حس خوب باعث موفقیت من در زندگی می شود. و موفقیت درجایی قرار می گیرد که پر از حس خوب ومثبت باشد پس نیایم شرایط خوبی که قرار است برایمان به وجود بیاید با ناشکری و نا سپاسی و غر زدن ،از به وجود آمدنش جلو گیری کنیم...

]]>
برداشت از سی دی پیوند نامیمون همسفر زهرا (ن) 2019-01-14T10:15:37+01:00 2019-01-14T10:15:37+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1465 همسفر زهرا. ن برداشت از سی دی پیوند نامیمون الگوهایی که طبیعت به ما می دهد چون که جاری هستند و ما هم بخشی از طبیعت هستیم در مورد انسان هم صادق است .
برداشت از سی دی پیوند نامیمون


تصویر مرتبط


الگوهایی که طبیعت به ما می دهد چون که جاری هستند و ما هم بخشی از طبیعت هستیم در مورد انسان هم صادق است .

]]>
برداشت از سی دی پیوند نامیمون همسفر ندا 2019-01-14T08:56:47+01:00 2019-01-14T08:56:47+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1464 همسفر ندا                                                  به نام قدرت مطلق اللهما می توانیم از طبیعت خیلی الگو برداریم چون الگوهایی که طبیعت به ما می دهند جاری هستند وما بخشی از طبیعت هستیم ...


تصویر مرتبط


ما می توانیم از طبیعت خیلی الگو برداریم چون الگوهایی که طبیعت به ما می دهند جاری هستند وما بخشی از طبیعت هستیم ...
]]>
برداشت از سی دی پیوند نامیمون همسفر مریم 2019-01-14T05:52:24+01:00 2019-01-14T05:52:24+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1463 همسفر مریم ۲                                                برداشت من از سی دی پیوند نامیمونما از طبیعت میتوانیم الگو برداری کنیم.پیوند کلمه ای است که در باغداری استفاده می شود انسان هم چیزی را می شود بهش پیوند زد ومعمولا در گیاهان محصولاتی را بوجود می آورد ودر انسان هم صفاتی را بوجود می آورد ومحصولاتش هم تغییر می کند...                                                
برداشت من از سی دی پیوند نامیمون




نتیجه تصویری برای صفات خوب انسانی




ما از طبیعت میتوانیم الگو برداری کنیم.پیوند کلمه ای است که در باغداری استفاده می شود انسان هم چیزی را می شود بهش پیوند زد ومعمولا در گیاهان محصولاتی را بوجود می آورد ودر انسان هم صفاتی را بوجود می آورد ومحصولاتش هم تغییر می کند...
]]>
برداشت از سی دی پیوند نامیمون همسفر فاطمه (ش) 2019-01-14T04:00:06+01:00 2019-01-14T04:00:06+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1462 همسفر ندا       برداشت من از سی دی پیوند نامیمون                           پیوند کلمه ایست که معمولا در باغداری ها خیلی از آن استفاده میکنند ودر گیاهان محصولات بوجود می آید ،اما در انسان صفات بوجود می آید ........  برداشت من از سی دی پیوند نامیمون 



تصویر مرتبط



                          
پیوند کلمه ایست که معمولا در باغداری ها خیلی از آن استفاده میکنند ودر گیاهان محصولات بوجود می آید ،اما در انسان صفات بوجود می آید ........
]]>
برداشت سی دی پیوند های نامیمون توسط همسفر اکرم 2019-01-13T07:28:02+01:00 2019-01-13T07:28:02+01:00 tag:http://elahelegion.mihanblog.com/post/1461 همسفر اکرم برداشت من سی دی پیوند های نامیمونکلاً ،ما از طبیعت الگوهای زیادی برمی داریم پیوند ها در درختان میتواند انواع اقسام میوها با طعم های مختلف دریک درخت به وجود بیاورد و...  برداشت من سی دی پیوند های نامیمون





تصویر مرتبط



کلاً ،ما از طبیعت الگوهای زیادی برمی داریم پیوند ها در درختان میتواند انواع اقسام میوها با طعم های مختلف دریک درخت به وجود بیاورد و... 
]]>