تبلیغات
همسفران عشق - گزارش لژیون در تاریخ 96/7/17 با دستور جلسه سی دی هفت خوان
همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد

به نام قدرت مطلق

یاد الله در هر جا ، یاد خود از قطره به اقیانوس است
دوشنبه 17 مهر ماه 1396 لژیون همسفران عشق به استادی خانم الهه و دبیری خانم زیبا

دستور جلسه :سی دی هفت خوان

سلام دوستان الهه هستم همسفر،خداوند متعال راسپاسگزارم که اجازه داد باز هم با همدیگرباشیم.حال من به حمدالله خوب است انشاالله که حال همگی شما هم خوب باشد.امروز جای همگی خالی استاد جلسه کمک راهنمایی در شعبه شیخ بهایی بودم وحامل سلام خیلی گرم خانم شهلای عزیز خواهر هم لژیونی شما هستم.

ماالان کم کم به سلسله جبال رهایی ها می رسیم اول رهایی مریم را داشتیم ،هفته قبل رهایی سیگارخانم افسون را داشتیم به خودشان وراهنمای گرامیشان آقای منصور تبریک میگویم.

همسفر خانم افسون:جای همگی خالی روزچهارشنبه در آکادمی بودیم قلبم تپش زیادی داشت باآقای منصور که صحبت کردم قرارشداعلام سفر نکنم واین خیلی جالب بود که آقای مهندس فرمودندازچه می ترسی؟برای چه نمی خواهی اعلام سفر کنی؟برواعلام سفر کن تا 4تا توراببیند وتشویق شوند.

در موردسفرم اگربخواهم بگویم خیلی مسافر بدی بودم وشماهرچه قدربخواهید ازمسافرانتان ایراد بگیرید من به همان میزان ایراد داشتم.شاید دلیلش این بودکه واقعابفهمم ازوقتی مسافرم درگیراعتیادشدخیلی به اوگیرمی دادم ومی گفتم که هیچ چیزوهیچ کس برای تو اهمیت نداردتو اصلا عاطفه نداری، ولی درحقیت این حرف هانیست.هیچ سوالی ازمسافرتان نپرسید.

استادخانم الهه:واقعاسفرسیگارسخت است ومن به افسون عزیزازصمیم قلب تبریک میگویم که باگوش به فرمانی زیادخداراشکرتوانست به رهایی برسدانشاالله که یک لژیون بسیار پرباربرای درمان سیگار تشکیل دهد.درشعبه شیخ بهایی امروزخانم شهلادرمشارکتشان خیلی زیباصحبت کردندوگفتند من امروزبا تک تک سلول های وجودم مشارکت می کنم ومن خداراشکرمی کنم که چنین فردی ازلژیون مادرشعبه دیگر درحال خدمت هست ومن دوست دارم تک تک شما ازاین لژیون در شعبه های دیگربرای خدمت نماینده باشید.

من امروزدرشعبه شیخ بهایی مثالی زدم، گفتم شیخ ابوالحسن خرقانی یکی از عرفای خیلی بزرگی بود یک روز آقایی دربه در دنبال خانه شیخ می گشت تا ببیند این شیخ چه کسی هست که اینقدرکرامات دارد وهمچنین چند تاسوال هم می خواست از او بپرسد،تااینکه آدرس او راپیداکرد، دم در که رسید در زد وبا یک زن بسیار بد اخلاق روبه روشد که وقتی مردسراغ شیخ راگرفت بابدرفتاری وبد اخلاقی جواب دادودررابه روی مردبست. بازمرد دنبال شیخ گشت تاآدرس فلان کوهستان رابه اودادندوخلاصه شیخ راپیداکرد مرد چند سوال عرفان ازشیخ پرسیدووقتی خواست ازشیخ جداشودشیخ گفت ای مردتویک سوال دیگر هم داشتی،گفت بله،گفت بپرس،گفت راستش من امروزدم درخانه ی شما با یک خانم بسیا بداخلاق روبه روشدم وخواستم ببینم واقعاشمابا این زن زندگی می کنید؟گفت بله اگراین زن بداخلاق  نبودمن الان به این جایگاه نرسیده بودم.

می خواهم بگویم قدرمسافرانتان رابدانیداگرنبودندشماهم الان اینجانبودیددوست داشتیدچندتادانشگاه می رفتیدوکنگره نبودید؟پس بایدقدربدانیدوازآنهاتشکرکنید.

یک نفربه شیخ ابو الحسن می گویدتاحالاشده برای شمااتفاقی بیفتدکه شماتعجب کنیدوبهت زده شوید؟می گوید بله،یک بارداشتم می رفتم یک آدم فاسدی رادیدم من ازاوکنارکشیدم که لباسم به این آدم فاسد نگیرد، آن آدم فاسد به من گفت،شیخ فقط خدا می داند فردای من وتو چه می شودمغرورنباش شایدفرداتوفاسدشدی ومن درستکارشدم (صفت گذشته درانسان صادق نیست چون انسان جاریست)

دوم اینکه درراهی می رفتم یک مستی رادیدم گفتم ای مست مواظب باش زمین نخوری،گفت من اگرزمین بخورم ملالی نیست تومواظب باش زمین نخوری که اگرتوافتادی یک جماعت پشت سرتوزمین می خورند.گفت این دوجمله خیلی روی من تاثیرگذاشت.

من الهه اگردرجایگاه کمک راهنمایی هستم ممکن است یک سری اشکالاتی با دستان خودم برای خودم به وجود بیاورم. این شال از من گرفته می شود(غیر از مدت زمان 4ساله کمک راهنمایی) راهنما وقتی در جایگاه کمک راهنمایی قرار گرفت وظیفه اش سنگین می شود. من راهنما باید این جایگاه را حفظ کنم باید رفتار من متناسب با جایگاهم باشد ما در هر جایگاهی که قرار می گیریم اعتبار آن جایگاه مهم است اگر نگهبان شدید باید آن جایگاه را حفظ کنید. اگر قرار است من یک جایگاه بالاتر را لمس کنم باید لیاقتش را داشته باشم هر کسی باید در هر جایگاهی شان و منزلت و حرمت آن جایگاه را حفظ کند. آقای مهندس در سی دی جرقه میفرماید اگر یک آدمی دزدی کند مثلا50ضربه شلاق می خورد ولی اگر یک قاضی دزدی کرد جرمش سنگین تر می شود چون مقامش بالاتر است. در کنگره از یک سفر دومی بیشتر انتظار داریم. اگر یک راهنما خطایی کرد بنابر مسئولیتی که گردنش است مجازاتش بیشتر است. راهنما باید از شالش مراقبت کند باید مطیع تر و فروتن تر باشد هر روز سربه زیر تر و علمش بالاتر برود. ممکن است من امروز کمک راهنما بشوم ولی یک سفر اولی از من خیلی بهتر باشد. من راهنما ممکن است خطایی بکنم و یک عده هم پشت سر من همان خطا را انجام دهند بنابراین بخاطر همین میگوییم باید بر مبنای عمل سالم حرکت کنیم. عمل سالم یعنی تفکر سالم در پشتش باشد و حرکتش هم سالم باشد.

می گویند هدف، وسیله را توجیه میکند یعنی چه؟

همسفر افسون: هدف وسیله را توجیه نمیکند یعنی اینکه به هر وسیله و به هر قیمتی یک نفر بخواهد به آن هدف برسد.

خانم الهه: هدف وسیله را توجیه نمیکند یعنی اینکه من بگویم به همه عشق بدهم آیا میشود از فردا گوش همه را بگیرم و بگویم باید به کنگره بیایی و درس یاد بگیری بااین وسیله به این هدف نمی رسی ممکن است به زور هم بیایندولی توبه هدف واقعی نمی رسی .یعنی من کمک راهنمااگر اینجاهستم هدفم این است که یک انسان به رهایی برسدحتی اگر هم یک ره جو داشته باشم باید تلاش کنم وزحمت بکشم.تعداد رهجو ها مهم نیست .

درادامه همسفران خانم هامینا،زیبا،فاطمه،طاهره،زهرا،ثریا،ندا،مریم درمورد سی دی هفت خوان مشارکت کردند.

آقای مهندس درموردمشکلات صحبت میکنند که مشکلات باید مرحله به مرحله حل شودباید پله پله جلو برویم تامثل فولاد آب دیده شدیم تابتوانیم به مرحله بعدی برویم.انسان وقتی می خواهدبه یک موضوعی ویا یک مرحله ای برسدباید حتماازیک سری مسایلی عبورکندبایدمشکلاتش راخودش حل کندمثل کودکی که به زمین می خوردباید خودش از زمین بلند شدن را یادبگیرد.انسان باید به به یک توانایی وقدرت برسدهیچ کدام ما نبایدازدیگران انتظار کمک داشته باشیم که مشکلاتمان را حل کنند.در کتاب آسمانی آمده که هیچ نفسی بارنفس دیگری رانمی تواند بردارد.وقتی یک مشکلی را حل کردیم سر آغاز مشکل بعدی می شود.مشکلات همیشه نمی مانندیک لحظه می آیندوتمام می شودپس ما نباید

 بگوییم خدایا چراما؟

باران هایی که می بارند همیشه رحمت نیستند،ما دورقم باران وابرداریم باران اگربه انداره بباردرحمت الهی است ولی اگربی موقع بباردلعنت الهی است

انجام هر کاری بستگی به سه موضوع دارد:خواست انسان،تقدیرالهی،فرمان الهی.

برای انجام هرکاری خواسته که داشته باشیدبایدتقدیریافرمان الهی هم وجود داشته باشدپس باوجوداین که ماقدرت اختیارداریم واختیارانسان محترم شمرده شده است وسرنوشت باخواست اشخاص رقم زده می شودولی مطالب دیگری هم هست که آنهاهم نقش سازنده دارند پس برای هرکاری مطالبی هم پشت پرده وجود داردو همه مطالب روی پرده نیست.

صبرهمراه باتلاش،فکرونقشه است.وقتی خرمابه نخل می رسدباید چیده شوداگرچیده نشودازبین می رودیعنی ما هرکاری رابایددرزمان لازم انجام دهیم زمان برای مابی نهایت نیست فرصتی داریم ولی مقطع زمانی رادرنظربگیریم.درست است صبرخوب است امابایدفاصله زمانی رادرنظربگیریم.

انسان بایدظرفیت دریافت یک سری مسائل راداشته باشدیعنی وقتی شمااز خوان اول گذشتی،واردخوان دوم میشوی وبعدواردخوان سوم می شوی اگر یک مرتبه واردخوان هفتم بشوی خراب می کنید.مثل مساله کمک راهنمایی یا مرزبانی یادبیری یا مهمان داری باید پتانسیل وظرفیت آن راداشته باشیم.ظرفیت وقتی بالارفت انسان واردمرحله بعدی می شودباید درخوان اول تقویت شودتابتواندوارد خوان بعدی شود.

این سی دی مصداق وادی سیزدهم است که پایان هر نقطه سر آغازخط دیگری است ودر این سی دی هم می گوید پایان هر مشکل سرآغازمشکل دیگراست.اگر رهجویی فکر میکند به مرحله ای رسیده که به دلخواه خودش فرمان ها را تغییر بدهد و نیازی به استاد ندارد دنبال کارش برود.اگر رهجویی در لژیون آمد باید مطیع راهنمایش باشد، تمام کسانی که قوانین کنگره را به دلخواه خودشان تغییر می دهند و به حرف راهنما گوش نمیکنند به درمان و رهایی نمیرسند. اگر راهنما یا رهجو از صراط مستقیم خارج شوند و حرمت کنگره را نگه ندارند جز خطا کاران محسوب میشوند.

زمامدار راستی میگوید تصور ننمایید که اگر شما عمل سالمی میخواهید انجام دهید در آن مشکل به وجود نمی آید.مثلا میگویید من که کارم را درست انجام می دهم و یا حقیقت را میگویم پس چرا کسی به حرف من گوش نمیکند و یا چرا توجه نمی کنند. تصور نکنید اگر در صراط مستقیم هستید هیچ مشکلی پیش نمی آید، در نهایت مشکلی پیش نمی آید و اگر هم پیش بیاید حتما حل میشود.

همسفر فاطمه: اگر یک مشکلی سر راه ما قرار گرفت من این را برمبنای خطایی که انجام داده ام بگذارم یا برمبنای تقدیرات الهی؟

پاسخ خانم الهه: آقای امین در یکی از سی دی ها می فرمایند الان که من در این جایگاه و شرایط قرار گرفتم یا من خواست آموزش داشته ام یا اینکه تنبیه است مثلا ممکن است قبلا به یکی خندیده ایم که در کنار یک مصرف کننده زندگی میکند و الان من مجبورم با یک مصرف کننده زندگی کنم برای این که بدانم این نتیجه خندیدن من است.جه جنبه تنبیهی داشته باشد و چه جنبه ی خواست من، به هرحال فرقی نمیکند من الان به تنها چیزی که فکر میکنم این است که آموزش بگیرم و چگونه عمل کنم.

و در پایان لژیون با دعای اعضا به پایان رسید.

دستور جلسه هفته آینده: سی دی گوهر جاننوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مهر 1396 توسط همسفر مریم | نظرات()
همسفر زیبا
شنبه 22 مهر 1396 05:53 ب.ظ
خدا قوت عزیزم ممنون به خاطر زحماتی که می کشید
همسفرزهرا
چهارشنبه 19 مهر 1396 01:03 ب.ظ
خداقوت به مریم جون و خانم الهه عزیزم.همیشه موفق وسربلندباشید.
ندا
چهارشنبه 19 مهر 1396 09:21 ق.ظ
خداقوت خدمت خواهر لژیونی خودم مریم جون .وتشکر فراوان ازخانم الهه عزیز وبچه های لژیون.❤❤
همسفر منصوره
چهارشنبه 19 مهر 1396 07:02 ق.ظ
مریم جان خدا قوت و از خانم الهه عزیزم تشکر میکنم
همسفر شهرزاد
چهارشنبه 19 مهر 1396 12:41 ق.ظ
خدااااقوت همچون ستارگان بدرخشید و انوارتان حیات بخش باد
همسفر طاهره
سه شنبه 18 مهر 1396 10:08 ب.ظ
مریم عزیز خدا قوت خیلی عالی بود از خانم الهه عزیز هم سپاسگزارم
آرزو.ص
سه شنبه 18 مهر 1396 09:33 ب.ظ
سپاس از خانم الهه عزیز و سایر بچه های لژیون.مثل همیشه عالی بود.
همسفر فاطمه
سه شنبه 18 مهر 1396 08:42 ب.ظ
مطالب سی دی هفت خوان بسیار عالی بود وبشخصه جواب بسیاری از سوالاتم را از این سی دی دریافت کردم ممنونم از جناب مهندس که این آموزشها را در اختیار ما قرار می دهند .ممنونم از خانم الهه عزیزم که مطالب رو برامون باز میکنند .

مریم جون تشکر از گزارش عالیت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
درباره وبلاگ
عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله
» پست الکترونیک
» تماس با مدیر
» RSS
» ATOM
موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :