همسفران عشق
لژیون همسفر الهه - کنگره 60 نمایندگی سلمان فارسی اصفهان - بهترین راه درمان اعتیاد
درباره وبلاگ


عشق قامتها را راست، اندیشه ها را پاک و حیات را برای گزینش بهتر در انسان تقویت؛ وانسان را به جهت تمامی علوم آماده می گرداند.
پس تو ای همسفر راه عشق با ما همراه شو تا نادانستنیها را بدانی و ناشنیدنیها را بشنوی!
ای همسفر بدان که خروج از ظلمت اعتیاد را راهی نیست جز این که به سه مولفه جسم، روان وجهان بینی بپردازیم و نیز بدان که اگر تو در این راه صعب، بال پروازی شوی برای آن مسافر عاشق؛ زندگانیت غرق در نور و سرور خواهد شد...
انشاالله

مدیر وبلاگ : همسفر الهه
مطالب اخیر
سه شنبه 21 فروردین 1397 :: نویسنده : همسفر مریم

روز 20/1/97لژیون همسفران عشق با استادی همسفر خانم الهه ودبیری خانم سمیه ودستور جلسه دانایی، دانایی موثر، سواد راس ساعت آغاز به کار نمود.


استاد عزیز سرکارخانم الهه اینگونه آغاز نمودند: خداوند متعال را سپاس گزارم که اجازه داد یکبار دیگر باهم باشیم. سال1397 را به همه شما عزیزان تبریک می گویم. ان شاءالله با آغاز سال97 و با زنده شدن طبیعت با هم یک درسی بگیریم و زنده بشویم و این شکوفا شدن و جوانه زدن در تفکر و در رفتار و کردار و گفتارما هم اتفاق بیفتد.

چون تا وقتی شکافی در تفکر ایجاد نشود یعنی تا وقتیکه تفکرمان تغییر نکند گفتار تغییر نمیکند و تا وقتی گفتار تغییر نکند کردار هم تغییر نمیکند. من امیدوارم در تفکرمان جوانه های خوبی بزند. جوانه زدن خیلی سخت است و به همین آسانی نیست، من دیدم که از لا به لای سنگ ها جوانه های زیبایی بیرون آمده بود، جوانه زدن کار سختی است چون باید بشکافد، یک گیاه خیلی نرم و لطیف است ولی سیمان سخت و سفت است ولی با چه استقامتی این برگ نرم سیمان را میشکافد و بالا می آید. امیدوارم این تغییرات در ما هم رخ بدهد. امیدوارم بهترین استفاده ها را کرده باشید و به شما خوش گذشته باشد.

الان نکته ای می گویم برای سال آینده. اگر من بودم که هیچ، اگر خودتان راهنما شدید قبل از عید حتما به رهجوهایتان بگویید که این دو هفته را آقای مهندس تعطیلی اعلام می کنند، بعضی از بچه ها از همان اول عید زنگ میزنند که خانم الهه اینطور شد، خانم الهه آنطور شد و... نصف شب، ساعت10شب،صبح و... نوروز امسال ما هم به این قضایا گذشت. این را می گویم که ان شاءالله برای رهجوهای خودتان که به آنها بگویید بروید ببینید این دو هفته چند مرده حلاج هستید. ان شاءالله که در تفکر و کردار و گفتارمان این تغییر حاصل بشود که وقتی می گوییم جهان بینی، یعنی باید نگاهمان به جهان تغییر کند باید یکسری چیزها را خود به خود رعایت کنیم.

من تکالیفم را نوشتم(سی دی راه درست و زرنگی) و امروز تحویل خانم داودی دادم شما هم امروز موظفید تکالیفتان را به من نشان دهید.

و اما دستور جلسه امروز سی دی موج و ذره و دانایی، دانایی موثر و سواد.

همسفر خانم مائده: ما می دانیم چه کارهایی را نباید انجام بدهیم. موقعی به دانایی موثر میرسیم که عمل کنیم و آنها را انجام ندهیم چون حال خودمان بد میشود. سمت افرادی که حاشان بد است نرویم چون به ما انرژی منفی میدهند.

همسفر خانم سمیه: قبلا خیلی چیزها را میدانستیم ولی عمل نمیکردیم. عملی کردن این کارها را از کنگره یاد گرفتیم. میدانستیم که نوشابه بد است ولی خیلی استفاده میکردیم و... ولی الان که فهمیدیم نباید چه چیزهایی بخوریم و نمیخوریم این همان تبدیل دانایی به دانایی موثر است.

همسفر خانم ندا: اگر ما دانایی را به دانایی موثر تبدیل کنیم برای بعد و حیات بعدی هم خیلی خوب است.

استاد عزیز خانم الهه: اگرکسی قبلا هم یک سوادخواندن ونوشتن هم داشته برایش کفایت می کردوگذشته وگذشته تاالان.حالااگرکسی پنج تالیسانس داشته باشدهنوزسوادش زیادنیست چون اینقدرحیطه ی علم وسیع وگسترده است که هرچه قدربخوانی بازهم کم است.من همین جاازبچه هایی که هنوزدانشگاه نرفته اند،می خواهم که ادامه تحصیل بدهند،کسانی که زیردیپلم هستندادامه بدهندودیپلمشان رابگیرند.خلاصه یک کاری کنیدوادامه تحصیل بدهید.

سوادداشتن به معنی انسان بودن نیست یعنی اگرکسی خوب لباس بپوشد،ماشین آن چنانی هم داشته باشدو...این دلیل برانسانیت نیست ممکن است طرف استادیا...باشدولی این آدم اصول انساتی رارعایت نمی کند.سوادداشتن ولباس خوب پوشیدن دلیل برانسانی اندیشیدن نیست.اگرکسی لباس خوب بپوشد،سوادهم داشته باشدو...انسانی هم برخوردکندآن موقع روی آن شخص می شود حساب کرد.دانایی یعنی هر آنچه که من می دانم وفقط دانستن کفایت نمی کندودانایی موثریعنی اینکه من می دانم وبه آن عمل میکنم.

آقای امین می گوید:ذانایی یعنی تفکر،تجربه،آموزش.نقطه مقابل تفکرترس است،یعنی وقتی می ترسم که این اتفاق برای من بیفتدقطعااین اتفاق می افتد.درمقابل آموزش منیت دارم یعنی وقتی من منیت داشته باشم وبگویم چقدرمن خوب می دانم جلوی آموزش من گرفته می شودودرمقابل تجربه ناامیدی راداریم.یعنی وقتی انسان ناامید باشدآموزش هایش راعملی نمی کندواگرکم کم شروع به عمل کردن آموزش ها کندناامیدی از آن دورمی شود.چیزی که آقای امین گفتند وخیلی هم مهم است این است که وقتی دانایی رامطرح میکنیم این است که یکی ازکارهایی که درتفکرانجام میدهیم باید نقشه بکشیم.بایدبدانم که من چگونه یک کاری رابه عمل برسانم.یک راهنمافرمانده است ویک ره جوفرمانبردار.خودره جوهم بایدفکرکندکه وقتی راهنمایک حرفی میزندویک راهکاری میدهدچگونه آن راعمل کندازچه طریقی وباچه نقشه ای.یعنی من راهنمایک اطلاعات محدودی دراختیار شما میگذارم شمابایدبه وسیله این اطلاعات یک نقشه بکشیدوببینیدچگونه باید عمل کنید.نقشه کشیدن باتفکربه وجود می آید.مثلااگرمیخواهم به کلاس زبان بروم باید یک نقشه ای بکشم که کلاسم چه وقت وساعتی باشد باید همه ی جوانبش را بسنجم که با مشکل روبه رو نشوم.یااگرخواستیدبه کسی محبت کنیدبایدبدانیدبه جه اندازه،بدون چشم داشت و...باشد.بایدیک کاری که میخواهیم انجام دهیم بانقشه وطرح باشد.بایدبدانم که پله وپله های بعدی چه هست.یک مقدارازراهنماکمک بگیری وبقیه راخودت بایدتفکر کنی ونقشه بکشی وپله هارامشخص کنی.برای رسیدن به دانایی تفکر،تجربه،آموزش مهم است.

انتخاب دبیری لژیون انجام شدوخانم مائده به عنوان دبیر لژیون انتخاب شدند.

واماسی دی موج وذره

همسفران خانم ها ثریا،منصوره وسمیه در مورد این سی دی مشادکت کردند.

در ابتداآقای امین فرمودند که:سایت کنگره درواقع پیشتازوجلوداررساندن پیام کنگره به تمام انسان ها می باشد.سایت ماامروز به این شکل است ومطالب هم بسیار زیاد است که اگر ما کل روز هم وقت بگذاریم باز هم وقت کم می آوریم.یکی از کارهایی که سایت انجام می دهد این است که پیام ها،نوشتارهاوسی دی ها رابه شکل خیلی کامل ارائه می دهدوخیلی از سی دی هادر سایت وجود دارد.هر کجای دنیا هم که باشیم میتوانیم ازدانش کنگره استفاده کنیم.هر کدام از ما در این قضیه رسالتی داریم.رسالت مااین است که اگردر زندگیمان تغییری رخ داده به قول معروف گشایشی به وجود آمده ویک تجربه ی خوبی کسب کرده ایم رااگر میتوانیم مطرحش کنیم و مشارکت کنیم . تابقیه هم از آن استفاده کنند.تجربیات خودمان رادرقالب یک مقاله،دل نوشته،شعرو...بنویسیم ودراختیار مسئول سایت قراربدهیم.هدف خود نمایی نیست که من اسمم در سایت قراربگیردبلکه این میتوانددر زندگی وحس وفکرانسان های دیگرتاثیر بگذارد.

اولین چیزی که در کنگره به وجود آمد همین جلسات بود.ما مدت دو یاسه سال لژیون نداشتیم وبعد شاهد به وجود آمدن لژیون شدیم.نیرومندترین ژنراتورهای کنگره  لژیون هاهستندیعنی برق وانرژی کنگره رالژیون ها تامین می کنند.

امااین قضیه نبایدباعث شودکه جلسات عمومی رازیاد جدی نگیریم.جلسات کنگره ولژیون هر دولازم وملزوم همدیگر هستندومطمئن هستم رهجویی که هرکدام را جدی نگیرد درست رشد نمیکند.

تمام هستی شامل دو ویژگی هستند،یک خاصیت ذره ای ویک خاصیت موجی.یعنی در آفرینش برای اینکه هر موجودی مثل انسان یا هر حیوانی خلق شود بایستی یک موجودیتی داشته باشداین خاصیت ذره ای می شود.یعنی موجود در هستی مثل یک ذره است ولی این ذره کاملا مستقل است.یعنی وجود من یک موجودیتت مستقلی در کل کائنات است.هرانسانی وهر مخلوقی ا ین گونه است وما میتوانیم هر مخلوقی را به عنوان یک ذره در هستی در نظر بگیریم.پس این خاصیت ذره ای مخلوقات رابه وجود می آورد.امایک خاصیت دیگر هم وجود دارد.چون این مخلوقات به تنهایی نمی  توانندبه حیات خودشان ادامه  بدهندآن چیزی که ارتباط بین  اجزای هستی را به وجود می آوردخاصیت موجی است.جمع این دو موضوع در کنار هم باعث می شودکه هستی باتعادل به حرکت خودش ادامه بدهد.هرزمان هر کدام از این ها ضعیف شود تعادل زندگی بهم میخورد. مامثل یک آدمی هستیم که روی ترازو ایستاده ایم.باید به این دقت کنیم که الان کدام خاصیت ماضعیف شده است.آیاتابه حال شده بگوییدلازم است به حال خودم باشم ،نیاز به تنهایی دارم،بامن صحبت نکنید؟این حالت چه زمانی رخ میدهد؟زمانی که خاصیت ذره ای من به دلیل دخالت ها ومطالب آسیب دیده ومن می خواهم دوباره خودم راپیداکنم وبازسازی کنم.اینجامیگویم خاصیت موجی که حرف زدن دیگران وکارداشتن دیگران است،تعطیل،این راکم میکنم ودر عالم تنهایی خودم میروم و شروع به بازسازی کردن خاصیت ذره ای میکنم وقتی یک مدت در تنهایی خودم بودم و تعادل به من بازگشت دوباره حس خوبی پیدا میکنم، حس میکنم این دو خاصیت دوباره باهم متعادل شدند.درآموزش های کنگره هم نشستن درلژیون آن چیزی است که خاصیت موجی راتقویت میکند.چون دائماارتباط بین اعضالژیون وجود دارد.اماوقتی به جلسه عمومی می آیدبه صورت  فردی ظاهر میشود،تنهایی مشارکت میکند.ساختار جلسه که از اول شروع می شود خاصیت ذره ای ما بازسازی میشود.

استاد عزیزخانم الهه: طبق صحبت های آقای امین در زمان های گذشته بین افراد امواج الهی قوی وخیلی خوب بوده و اینقدر از آن طرف بام می افتادند که هر چیزی را به کلیسا و خدا ربط میدادند و مدام امواج مخرب تولید میکردند و قبل از آن همه چیز در تعادل بود و بعد که امواج و گرفتن القائات افراطی شد، القائات واقعی را نمیگرفتند بهشت را میفروختند و جهنم را نیز میفروختند و می گفتند آدم ها پیش کشیش باید اعتراف کنند. آقای مهندس میفرماید حماقت آدم ها تا چه اندازه ای باید باشد که به خاطر اینکه یکی دیگر را منهدم کنیم خودمان را اول باید منهدم کنیم بخاطر اینکه ثابت کنیم من درست میگویم همه چیز را بهم بریزیم.

مسلمان بودن به داشتن حجاب و یکسری مسائل نیست مسلمانی به این است که ما قلبا ایمان آورده باشیم و آن مسائل را هم اجرا و عمل کنیم. زمانی که امواج زیاد میشود و این امواج خرافه هستند مثل همان یک کلاغ چهل کلاغ میشود ایمان به زبان و نوع لباس پوشیدن نیست حقیقت این است که ما با دو چشمانمان ببینیم. هرچیزی که در ادیان گفته شده مثلا اگر میگوید دروغ نگو شان و منزلت انسانی را بالا میبرد. هرچیزی که شان و منزلت انسانی را بالا ببرد جز دین است. تمام دنیا با هر دینی به این نتیجه رسیده اند که دین، راه درست زندگی کردن است. برای اینکه آدم ارزشمند زندگی کند و ازشمند بمیرد لازم است این قوانین را خوب اجرا کند.

واعظی پرسید از فرزند خویش

هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟

صدق و بی آزاری و خدمت به خلق

هم عبادت،هم کلید زندگیس

گفت: "زین معیار اندر شهرما، یک مسلمان هست آن هم ارمنیست" !!

و در آخر لژیون با دعای اعضا به پایان رسید.

دستور جلسه هفته آینده :سی دی تشخیص

نوع مطلب :
برچسب ها : کنگره 60-اعتیاد- همسفران عشق- سی دی،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 فروردین 1397 04:18 ب.ظ
سلام مریم جان خواهر هم لژیونی عزیزم خدا قوت و از خانم الهه عزیزم هم تشکر میکنم
چهارشنبه 22 فروردین 1397 09:56 ق.ظ
با سلام . با تشکر بابت مطلب زیباتون - به روزم
سه شنبه 21 فروردین 1397 09:51 ب.ظ
سلام و خدا قوت خدمت خانم الهه عزیز و همه بچه های لژیون.سال نو همه مبارک.انشاا..که همه سال خوب و با خیر و برکت و پراز رهایی داشته باشید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :